top of page
caleb-minear--ZR4MFWm3-8-unsplash.jpg

EKONOMIPOLITIK

En fri ekonomi utgör grunden för vår ekonomiska utveckling. Människans inneboende kreativitet, och hennes förmåga att omsätta den till kunskap och innovationer, har lett till en global välståndsutveckling som saknar historiskt motstycke. Centralt för den fria ekonomin är låga och enhetliga skatter, starka äganderätter och en god jordmån för fri företagsamhet. Lika självklart som att motverka politisk kontroll av enskilda människors liv är det att motverka en politisk styrd ekonomi. Äganderätt, avtalsrätt, frihandel och näringsfrihet är grundläggande liberala värden som Centerstudenter värnar. Statens främsta roll i den ekonomiska politiken är att sätta upp långsiktigt stabila spelregler som bidrar till en dynamisk ekonomi.

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash.jpg

Jobben

Den svenska arbetsmarknaden är alldeles för stelbent. Genom att så starkt skydda de som redan är etablerade på arbetsmarknaden låser man ute de nya - unga och invandrare. Arbetsmarknaden borde istället vara mer flexibel och premiera ansträngning. Det gör det visserligen enklare att förlora jobbet, men när rörligheten ökar blir det även enklare att få ett nytt jobb. Så förbättrar vi matchningen på arbetsmarkanden, sänker arbetslösheten och höjer tillväxten.

Vi vill därför:

 • att turordningsreglerna i LAS ska avskaffas

 • att företrädesrätt till återanställning ska avskaffas

 • att tryggheten på arbetsmarknaden kopplas till individen snarare än till dess befintliga anställning genom grundtrygghetssystem, personliga välfärdskonton och privata inkomstbortfallsförsäkringar

Det svenska skattesystemet är ett virrvarr som lappats och lagats allt för länge. Skatten på arbete är orimligt hög, både från perspektivet av hårt arbetande löntagare och från ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv. Samtidigt subventioneras den villaägande medelklassen genom ränteavdrag.

Den ekonomiska politikens övergripande mål är att skapa så rättvisa regler som möjligt för arbetare och företagare, där ett rättvist skattesystem består av förutsägbarhet och likformighet. Det är inte politikers roll att vinna vilken aktör eller vilken marknad som ska gynnas. Det gör fria parter på fria marknader bäst själva. Därför ska skattesystemet vara likformigt och i så liten utsträckning som möjligt leda till beteendeförändringar på marknaden, om ej nödvändigt.

ca72ca6f-b1bf-4afd-86df-b5052870c334.jpg

Ett effektivt och rättvist skattesystem

Vi vill därför:

 • att momssatsen ska vara enhetlig och breddas till fler sektorer

 • att RUT- och ROT-avdragen ska avskaffas

 • att den statliga inkomstskatten ska avskaffas

 • att kapitalskatten bör harmoniseras med skatten på arbete

 • att ränteavdraget ska fasas ut

 • att en markskatt bör införas

andres-canchon-pP7EgaYDRKg-unsplash.jpg

Grundtrygghet

När intäktssidan i statsbudgeten minskar måste även utgiftssidan göra det. Samtidigt är det viktigt att staten uppfyller sin funktion i att garantera alla medborgare en värdig tillvaro. Därför bör ej nödvändiga kostnader strypas. Ett gott exempel är kommunala kommunikatörer. Skattepengarna borde istället fokuseras på att se till att alla har en grundtrygghet att stå på. Centerstudenter förordar att så sker genom en negativ inkomstskatt. Det är ett sätt att med så lite statlig kontroll och godtycke som möjligt garantera alla en rimlig lägstanivå. Samtidigt bör nivån utformas så att individen har incitament att tillgodose sin egen försörjning. Detta är en förlängning av att vi vill se allmänna ekonomiska system som inte är för

detaljreglerade. Negativ inkomstskatt ligger dock en bit in i framtiden - tills dess vill Centerstudenter behovspröva barnbidraget. Det är skavande att se hur generella välfärdsbidrag som barnbidraget går till hushåll som inte harnågot behov av det ekonomiska stödet - ett bidrag som kostar skattebetalarna miljarder årligen.

Vi vill därför:

 • att ett grundtrygghetssystem som bygger på en negativ inkomstskatt ska införas

 • att ersättningsnivån ska utformas så att den kan garantera alla människor ett drägligt uppehälle, samtidigt som den skapar incitament för individen att själv tillgodose sin egen försörjning

 • att det generella barnbidraget ska reformeras till förmån för ett utökat bostadsbidrag

caleb-minear--ZR4MFWm3-8-unsplash.jpg
22-CR2A9419_edited.jpg

Ida Haggren

Ekonomi- och arbetsmarknad politisk talesperson

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för mer ekonomisk frihet i världen - för att minska orättvisor och säkerställa att fler kan leva sina liv efter eget tycke och smak. 
bottom of page