top of page
ryan-jacobson-cXUOQWdRV4I-unsplash.jpg

BOSTADSPOLITIK

Den svenska bostadsmarknaden fungerar sämre än någonsin. I de allra flesta städer är bostadsbristen ett faktum - med större efterfrågan än utbud. Bostadsköerna är rekordlånga samtidigt som nybyggandet nu stannat av. Särskilt för unga och studenter är situationen i praktiken omöjlig, om man inte har ett halvt decennium av sparade ködagar, eller resursstarka och välvilliga föräldrar. Bostadssituationen i Sverige, särskilt för de resurssvaga grupperna, är ett enormt och decennielångt misslyckande som kräver lösningar. Det krävs en ny bostadspolitik som ser till att människor kan röra på sig, studera och arbeta.

jackson-allan-M48wzb6VlEA-unsplash.jpg

Ett friare byggande

Många delar av landet lider idag av bostadsbrist och ett stort behov av bostadsbyggande. Samtidigt har reglerna vid byggande blivit hårdare och kostnaderna ökat. Det kostar idag dubbelt så mycket att bygga bostäder som för 10 år sedan. Det enda sättet att lösa bostadsbristen är ett ökat byggande - därför måste det också bli lättare att bygga nya bostäder.


För att framför allt studenter och unga ska få ett första steg in på bostadsmarknaden och en möjlighet att flytta hemifrån till ett jobb eller studier behöver det byggas fler enkla bostäder. Dessa ska tillgodose de mest

grundläggande behoven och kan därför vara mer kompakta och inte behöva alla bekvämligheter som andra bostäder har. Normerna kring nybyggnation, exempelvis bullerregler som mäter bullervärden utanför en lägenhet, måste ses över. 

 

I dagsläget täcks 55% av Sveriges yta av riksintressen som försvårar eller omöjliggör byggnation. Riksintressena finns i alla delar av Sverige - stad som land - och står därför ofta i vägen för att det ska byggas så mycket som behövs. Riksintressena måste ses över och processerna för att utse riksintressen måste reformeras så att de blir möjliga att överklaga. 

 

Framtidens städer behöver vara gröna städer. Allt för många storstäder i världen har stora problem med föroreningar på grund av bristande hänsyn till närmiljön. Människor behöver grönområden och andra samlingsplatser att mötas kring. Förutom rekreation ger också gröna inslag i städer tillgång till en uppsjö av ekosystemtjänster som pollinering, rening av luft och skydd mot naturkatastrofer.

Vi vill därför:

 • att standarder för bostäder ska endast ta hänsyn till hållfasthet

 • att fler enklare bostäder ska byggas

 • att mängden riksintressen bör minska.

 • att framtidens städer ska vara gröna, levande och trygga bland städer med en mångfald av olika bostadsformer

Dagens hyresmarknad är dysfunktionell. Den mest uppenbara konsekvensen av hyresregleringen är de rekordlånga bostadsköerna. Hyresregleringar gör det mindre lönsamt att bygga nya hyresrätter och trots att efterfrågan är så hög att man i vissa delar av landet behöver flera decenniers kötid ger det inga ekonomiska incitament att utöka beståndet av hyresrätter. Bristen på hyreskontrakt drabbar framförallt resurssvaga grupper, såsom unga, studenter och nyanlända, som istället hänvisas till den mer osäkra andrahandsmarknaden. 


Ett stort problem med dagens hyresreglering är att den är djupt orättvis. Syftet med hyresregleringen är att gemene man ska ha möjlighet till bostad med en överkomlig

denise-jans-9kJZ3sSHnII-unsplash.jpg

En fungerande hyresmarknad

hyra, men det finns ingenting som hindrar att hyreskontrakten i stället går till individer med hög inkomst. De som gynnas mest av hyresregleringen är tvärtom de som har minst behov av den. Centerstudenter anser att en grundförutsättning för en sund hyresmarknad är fri hyressättning, med skyddsmekanismer för hyresgästen. 

 

Dessutom vill vi se ett reformerat bostadsbidrag som kan breddas och utökas för att trygga alla individers tillgång till en bostad. Bostadsbidraget bör också reformeras så att det inte ger dagens tröskeleffekter där individer kan hamna i ekonomiskt mindre lönsamma situationer när de går från bidrag till lön. 

Vi vill därför:

 • att systemet med bruksvärdeshyror ska avskaffas till förmån för fri hyressättning

 • att både det straff- och civilrättsliga förbudet mot att köpa och sälja hyreskontrakt ska avskaffas

 • att hyresmarknaden ska domineras av hyreskontrakt med långa löptider och transparenta, förutsägbara hyreshöjningar

 • att bostadsbidraget breddas, höjs och utformas så att en ökad arbetsinkomst inte resulterar i minskade inkomster generellt

thepowercouple-FAhAg0aT6ro-unsplash.jpg

Fler studentbostäder

Tillgången till bostäder är en grundförutsättning för att kunna studera. Många studenter väljer att flytta från sin hemort i samband med högre studier. Vidare är den stora majoriteten studenter unga varför dagens kösystem slår särskilt hårt mot resurssvaga grupper, såsom unga, studenter och nyanlända, som istället hänvisas till den mer osäkra andrahandsmarknaden. 

 

Även om vi menar att det vore lämpligt att minska antalet byggnormer och krav avseende alla former av boende är studentbostäder kanske den del av beståndet som gynnats mest av en sådan förändring. Centerstudenter anser därför att detta

motiverar att studentbostäder undantas från samtliga byggnormer som inte rör säkerhet eller energieffektivisering för att snabbare kunna få igång byggandet av fler studentbostäder. För att vidare stärka tillgången till studentbostäder måste det offentliga verka för att underlätta uppförandet av sådana bostäder, framför allt i nära anslutning till campus.

Vi vill därför:

 • att behovet av ändamålsenliga studentbostäder ska tillgodoses.

 • att studentbostäder bör ges undantag från samtliga byggnormer som ej rör säkerhet och energieffektivisering

 • att möjligheten att bygga studentbostäder på universitets- och högskoleområden bör förenklas i största möjliga mån

ryan-jacobson-cXUOQWdRV4I-unsplash.jpg
30-CW0A6153.jpg

Mikael Blomstrand

Bostads- och infrastrukturpolitisk talesperson

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för en mer fungerande bostadsmarknad, där fler får tillgång till sin första bostad och färre får välja bort sina ambitioner till följd av bostadsbristen. 
bottom of page