top of page
ryoji-iwata-n31JPLu8_Pw-unsplash.jpg

SOCIALPOLITIK

Människans frihet och möjlighet att ta eget ansvar är grunden för Centerstudenters socialpolitik. Samhällets mest utsatta ska inte mötas av obefogat tvång eller omyndigförklarande. I stället bör alla, även samhällets mest resurssvaga, ges förutsättningar att kontrollera sin egen livssituation. Detta åstadkommer vi genom att från offentligt håll säkerställa en grundläggande trygghet. För att den ska kunna hålla hög kvalitet och vara träffsäker behöver den offentliga välfärdens resurser prioriteras till dem med störst behov. Därefter får den enskilda ta ansvar för både sig själv och sin omgivning. På så sätt byggs ett samhälle där frihet och ansvar går hand i hand. 

jason-hogan-YyFwUKzv5FM-unsplash.jpg

Människans frihet

Vi tror att varje människa har rådighet över sig själv och över sin kropp. Du ska kunna bestämma över den även om ditt beslut innebär en risk för dig själv. När individers val påverkar omgivningen negativt kan vissa offentliga ingripanden dock motiveras. Dessa ingripanden ska stå i proportion till de eventuella risker som det kan medföra omgivningen.


Centerstudenter anser att narkotikapolitiken borde vara tillåtande och skademinimerande. Narkotikadödligheten i Sverige har länge legat på toppnivåer inom EU. Så länge bruk är kriminellt stöts missbrukare bort från samhället, vilket leder till att den sociala och ekonomiska utsattheten blir stor. Därför bör inga droger

vara kriminella att bruka, och endast sådana som genom evidens har visat på stor fara för individen eller omgivningen bör vara förbjudna att sälja. Även sociala insatser mot missbrukare som farit illa är av stor vikt.

 

Den personliga friheten sträcker sig även till att sälja sexuella tjänster. Det är dels inte statens uppgift att moralisera över individers val, dels inte ändamålsenligt att försätta sexarbetare i en marginaliserad position. Det finns lika många erfarenheter av att sälja sex som det finns personer som har gjort det, däribland många dåliga. Ett mål måste vara att skydda dessa personer. Vi tror dock att det görs bäst genom legalisering och reglering på en vit marknad. När detta kombineras med sociala insatser för sexarbetare och insatserna mot människohandel förstärks tror vi att vi kan nå en trygg och fri tillvaro för samtliga. 

 

Du ska även få bestämma över dina reproduktiva organ. Därför tror vi på både altrustiskt och kommersiellt surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap kommer alltid att förekomma och det hanteras bättre när det är synligt än hanteras på svarta marknader. Även abortlagstiftning borde vara friare i Sverige. Och på samma sätt som du bör få bestämma över ditt liv, borde du även få bestämma över din död. Därför borde aktiv dödshjälp vara tillåtet.

Vi vill därför:

 • att bruk av samtliga droger avkriminaliseras, och enbart försäljning av droger som av evidens och beprövad erfarenhet leder till en okontrollerad beroendeutveckling eller påtaglig skada för omgivning, förbjuds

 • att injektionsrum tillåts och förekomsten av sprututbytesprogram ökar

 • att handel med sexuella tjänster legaliseras och regleras i syfte att skydda sexarbetare. 

 • att straff för människohandel skärps och åtgärder för att hjälpa offer utökas och stärks

 • att både altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap legaliseras och regleras från myndighetsåldern

 • att aktiv dödshjälp tillåts under strikta regleringar för människor med obotliga sjukdomstillstånd där livskvaliteten i livets slutskede är så låg och lidandet så stort att det kan anses oumbärligt

 • att Sverige bör tillåta abort fram till vecka 22 utan särskilt tillstånd från socialstyrelsen

Det offentliga bör acceptera alla personers val att ordna sitt privatliv och sina familjer. Därför är det av yttersta vikt att acceptera HBTQ-personers könsidentitet och sexuella läggning. Vi tror inte heller att det kulturella i ett äktenskap - att gifta sig för kärleken - borde vara så tätt förknippat med det juridiska i ett äktenskap. Därför borde äktenskapets roll i det offentliga ersättas med en mer flexibel samlevnadslagstiftning. När det kommer till stjärnfamiljer bör fler än två personer kunna vara vårdnadshavare, och assisterad befruktning ska erbjudas alla.

Dagens socialförsäkringssystem är för omfattande och för kontrollerande. Därför bör ett grundtrygghetssystem som bygger på negativ inkomstskatt införas - det innebär att alla garanteras en grundläggande inkomstnivå. På så sätt kommer alla att

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash.jpg

Social frihet

garanteras en värdig levnadsstandard, utan kostsam och misstänkliggörande kontroll av godtyckliga villkor för att få tillgång till socialförsäkringar. Utöver detta grundutbud tycker vi att alla borde ha ett personligt välfärdskonto - alltså att det du betalar in i skatt kan du ta ut vid händelse av att du blir sjuk, arbetslös, eller föder barn. På så sätt skapar vi ett system där ingen faller mellan stolarna, men som fortfarande uppmuntrar till ansvarstagande och frihet att forma sitt eget liv.

Vi vill därför:

 • att det offentliga ska respektera alla människors könsidentitet och sexuella läggning

 • att äktenskapsbalken ersätts med en allmän dispositiv samlevnadslagstiftning som kan anpassas efter olika livssituationer 

 • att fler än två personer med anknytning till barnet ges möjlighet att vara vårdnadshavare

 • att fertilitetsbehandlingar och assisterad befruktning ska ges på lika villkor för alla oaktat relationsstatus, sexuell läggning eller könsidentitet

 • att ett grundtrygghetssystem som bygger på en negativ inkomstskatt införs.

piron-guillaume-y5hQCIn1c6o-unsplash (1).jpg

Sjukvården

Svensk sjukvård präglas av hög kvalitet, men också av lång köbildning där alltför många fastnar med lidande och död som resultat. Samtidigt finns det svaga indikationer på att det är mer offentliga medel som vården behöver. Vi ser snarare att det är organisationsformerna som behöver förändras. Till att börja med borde vårdprofessionen få ett större mandat att styra sig själv. Det är de som kan verksamheten bäst. Vi ser även positivt på privata aktörer.

För att finansiera sjukvården finns goda erfarenheter i exempelvis Nederländerna, där man har en modell med obligatoriska privata sjukförsäkringar. Där är vården av samma kvalitet och likvärdighet, men utan de enorma köer vi ser i Sverige. För att garantera en fungerande marknad behöver viss statlig ingripande, exempelvis att alla ska vara skyldiga att och att ingen ska kunna nekas att teckna en försäkring.
 

Vi vill därför:

 • att vårdens autonomi gentemot offentligheten ökar

 • att svensk sjukvårdsfinansiering reformeras mot en försäkringsfinansierad modell med obligatoriska sjukförsäkringar. Ingen ska kunna nekas en obligatorisk sjukförsäkring

 • att vårdens verksamhet drivs av fristående stiftelser och företag

 • att vårdcentraler ges möjlighet att ta ut egna patientavgifter inom spannet för regionernas fastställda ramar som går oavkortat till den egna verksamheten

 • att högkostnadsskyddet görs om och tar hänsyn till patienters socioekonomiska status och vårdbehov

ryoji-iwata-n31JPLu8_Pw-unsplash.jpg
33-CW0A6226_edited.jpg

Karin Matson

Social- och sjukvårdspolitisk talesperson

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för en socialpolitik som respekterar individen och hennes frihet samtidigt som vi ser till att ta hand om och hjälpa de utsatta i samhället.
bottom of page