top of page
krzysztof-hepner-TH7TW20de9s-unsplash (1).jpg

MIGRATION OCH INTEGRATIONSPOLITIK

För Centerstudenter är fri rörlighet en central princip. Som liberaler ser vi att migrations- och integrationspolitiken behöver bygga på fem principer: frihet, förutsägbarhet, självförsörjning, tolerans och gemenskap. Att söka frihet och välstånd i andra länder är bland det mest mänskliga av ting. Med tydliga besked om vad som gäller för hur man söker sig till Sverige och vad som gäller när man kommit hit kan enskilda människor etablera sig snabbare i det svenska samhället. Utgångspunkten bör vara att de som söker sig till Sverige bör försörja sig själva. En grundförutsättning för att Sverige ska fungera som ett mångkulturellt samhälle är att det finns en tolerans för människors olikheter. Samtidigt handlar integration också om att känna sig som en del av ett samhälle.

krzysztof-hepner-TH7TW20de9s-unsplash (1).jpg

En långsiktig migrationspolitik

En förutsättning för långsiktighet och tilltro till migrationspolitiken är förutsägbarhet. En förutsägbar migrationspolitik måste klara av svängningar i omvärlden utan att panikartat stifta nya lagar för att klara av det nya läget, men den måste också bli mer förutsägbart för de människor som kommer hit och berörs av dem. Med tydliga besked om vad som gäller för hur man söker sig till Sverige och vad som gäller när man kommit hit kan enskilda människor etablera sig snabbare i det svenska samhället. Ett avslag måste innebära att man också ska lämna landet, liksom att den som får uppehållstillstånd måste ges de bästa förutsättningarna att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Därtill måste en viktig utgångspunkt för vår

migrationspolitik vara att de som har störst behov av hjälp är de som också får mest hjälp. En särskilt utsatt grupp är ofta kvotflyktingar. Att öka antalet kvotflyktingar innebär också att vi minskar antalet asylsökande som tar sig till Sverige på illegala och farliga vägar. 

Vi vill därför:

 • att politiken ska skapa tydlighet för både de asylsökande, men också det svenska samhället, myndigheter och medborgare

 • att lagstiftarna ska hålla sig borta från kortsiktiga lösningar och undantag

 • att antalet asylsökande som tar sig till Sverige på illegal väg ska på lång sikt minska 

 • att antalet kvotflyktingar som Sverige tar emot på sikt ska öka.

 • att för migranter utanför asylsystemet ska permanent uppehållstillstånd vara huvudregeln

Utgångspunkten bör vara att de som söker sig till Sverige bör försörja sig själva, oavsett om de har sökt sig hit för ett arbete eller en fristad. Att migrationspolitiken kan skötas på ett ekonomiskt hållbart sätt är en förutsättning för att systemet ska ha legitimitet. Dagens system för mottagande utgör en belastning på trygghetssystem och offentliga välfärdstjänster. Centerstudenter anser därför att personer som kommer till Sverige stegvis ska inkluderas i välfärdssystemen. Med andra ord bör nyanlända erbjudas CSN-liknande lån som motsvarar dagersättning, försörjningsstöd samt föräldrapenning. Därtill bör det ske en revidering av socialförsäkringssystemen där man successivt kvalar sig in i välfärden och därigenom inrättar personliga välfärdskonton baserad på längden man haft en egen inkomst. Centerstudenter anser även att de som vill ta hit sina anhöriga bör kunna försörja dessa. 

peggy-anke-whc4jmCXFFg-unsplash.jpg

Självförsörjning

Samtidigt är det viktigt för integrationen att människor får tillgång till att lära sig det svenska språket för att kunna komma in på arbetsmarknaden. För att undvika att personer tar långa pauser i sin SFI- eller komvux-utbildning under föräldraledigheten anser centerstudenter att det ska införas en integrationsförskola. 

Vi vill därför:

 • att de socialförsäkringar som asylsökande och nyanlända har rätt till ska revideras för att möjliggöra en kvalificering in i välfärden.

 • att det för en nyanländ som vill ta hit sina anhöriga till Sverige, ska som utgångspunkt föreligga ett försörjningskrav  på den nyanlände samt att krav på att personen har en adekvat bostad

 • att det bör införas en integrationsförskola

clay-banks-LjqARJaJotc-unsplash.jpg

Ett tolerant samhälle med grundläggande gemenskap

Tolerans och gemenskap är två viktiga aspekter av integrationen. Centerstudenter vill främja det mångkulturella samhället, men det kräver respekt och tolerans för människors olikheter. Nyanlända och minoritetsgrupper ska komma in i majoritetssamhället men det måste också finnas respekt för en kulturell och religiös pluralism. Tolerans innebär att man måste acceptera åsikter och uttryck som man själv inte delar. Allt som inte är önskvärt kan inte vara olagligt. Tolerans blir viktigt först när det blir obekvämt. Det innebär till exempel att religiösa och kulturella yttringar såsom manlig omskärelse, bärandet av slöja eller att vägra ta i hand fortsatt måste accepteras i ett mångkulturellt samhälle. 

Integration handlar däremot också om att personer ska komma in och bli en del av samhället. En viktig aspekt av detta är just egenförsörjning och arbete. Det handlar också om att människor ska känna sig som en del av samhället de lever i. Ett livskraftigt civilsamhälle är en väsentlig del av detta. Även staten har en roll att spela - där man upprätthåller samhällskontraktet och förenar rättigheter med skyldigheter. För att ta del av detta är det svenska språket en nyckel men även en grundläggande förståelse för det svenska samhället. 

Vi vill därför:

 • stå upp för kulturell pluralism och religiös tolerans, särskilt i de fall det rör nationella minoritetsgrupper

 • att manlig omskärelse, bärandet av slöja och att vägra ta i hand fortsatt måste vara tillåtet i ett tolerant samhälle

 • att ekonomiskt bistånd till organisationer som manar till hat gentemot skyddade grupper ska dras in

 • skapa förutsättningar och röja hinder för nyanlända att komma i arbete

 • att samhällstest bör införas för medborgarskap som erhålls genom naturalisation. Kunskaperna bör läggas på grundläggande nivå

krzysztof-hepner-TH7TW20de9s-unsplash (1).jpg
CR2A9026.jpg

Jakob Olsson

Migrations- och integrationspolitisk talesperson

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för ett Sverige där fler människor får möjlighet att förverkliga sina drömmar - oavsett om var de kommer ifrån. 
bottom of page