top of page
alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash.jpg

INTERNATIONELL- OCH FÖRSVARSPOLITIK

Centerstudenter förespråkar en internationell politik präglad av frihetliga och liberala värderingar, inklusive en stark rättsstat, frihandel, skydd av individuella rättigheter och fredliga internationella samarbeten. Trots en historisk trend mot en öppnare värld står vi inför påfrestningar genom globala kriser och en ökning av auktoritära styren, vilket vi ser med oro. För att möta dagens och framtidens utmaningar är liberala värderingar viktigare än någonsin och får ej skymmas undan. Vi ser behovet av att fortsätta kampen för en fri, hållbar och säker värld genom internationellt samarbete och med en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter, där varje individ har rätt att förverkliga sina drömmar oavsett födelseplats.

Militärtjänsten_FM-680x350.jpg

Försvar och säkerhet

För en liberal stat är det centralt att skydda fri- och rättigheter, även med militära medel när så krävs. I dagens värld ser vi en ökande framfart av auktoritära krafter, som har utökat sitt påverkansarbete globalt, vilket kräver att Sverige stärker sin motståndskraft. 

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken behöver anpassas efter en ny omvärld med en uppdaterad hotbildsanalys. Ett breddat säkerhetsbegrepp är avgörande för att fånga in de hot som Sverige enskilt och inom sina internationella samarbeten kan tänkas möta. Säkerhetspolitiken måste kunna hantera en kvalificerad fiende i en potentiell krigssituation, samtidigt som det också måste finnas inhemska och mellanstatliga verktyg för att möta de säkerhetspolitiska utmaningarna som följer med cyberhot och informationspåverkan.

Det innefattar även att totalförsvaret bör omfatta alla samhällssektorer och främja samarbete mellan det offentliga och näringslivet för att säkra vårt lands integritet.

Internationellt samarbete är avgörande för att möta globala utmaningar. Vi ser positivt på samarbete med Nato och anser att ett svenskt-finskt Natomedlemskap skulle stärka det europeiska försvaret och visa solidaritet med demokratiska länder i Östersjöregionen.

Vår syn på försvars- och säkerhetspolitik bygger på övertygelsen att säkerhet och fred kräver integrerade och internationella lösningar. Det krävs en helhetssyn på försvar som går bortom konventionella militära aspekter och inkluderar alla de dimensioner som krävs för att trygga vår nations framtid.

Vi vill därför:

 • att totalförsvaret tilldelas enligt Natostandard minst två procent av BNP årligen

 • att sverige ska fortsätta arbeta för bi- och multilaterala försvarssamarbeten inom och utanför EU och NATO

 • att arbetet mot gråzonsproblem och för ett starkt psykologiskt försvar ska stärkas på lokal och nationell nivå

 • att värnplikten ska avskaffas

 • att Sverige ska arbeta för en starkare motståndskraft inom cyberdomänen

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är universella. De tillkommer alla och envar.  Sverige har på många vis varit ett föregångsland i att främja dessa rättigheter globalt. För oss är Förenta nationernas allmänna förklaring grundläggande och stater bör agera som garant för dess efterlevnad. Stater med bristfällig eller total avsaknad av demokrati finns över hela världen. I kombination med ett auktoritärt styre medför detta ofta att mänskliga rättigheter inskränks, då yttrandefrihet begränsas och överträdelser som påverkar individens rätt till sin egen kropp är vanliga.

colin-lloyd-T7fu-VMQPlE-unsplash.jpg

Dessa överträdelser måste bekämpas på internationell nivå. Centerstudenter vill att Sverige på ett internationellt plan tydligare markerar mot stater som bryter mot mänskliga rättigheter. Det finns flertalet metoder för detta, som Magnitsky-lagstiftning och sektorspecifika sanktioner.

Frihetliga principer behöver aktivt försvaras och arbetet för mänskliga rättigheter på den internationella arenan måste förstärkas. En god start är att Sverige står upp för krav på demokratiska värden och respekt för mänskliga rättigheter inom samarbeten och i gemensamma processer med andra länder. Inom såväl FN som inom biståndspolitiken bör samarbeten och fördelar bygga på transparens och arbete för mänskliga rättigheter.

Vi vill därför:

 • att Sverige ska markera tydligare mot stater som bryter mot universella mänskliga rättigheter

 • att mänskliga rättigheter samt demokratiska och rättsstatliga principer ska värnas inom såväl biståndspolitik som i bilaterala samarbeten 

 • att Sverige ska verka för att FN:s råd för mänskliga rättigheter utgörs av demokratiska stater som följer principer om liberal demokrati och i synnerhet mänskliga rättigheter

meizhi-lang-PoZzH23r1oo-unsplash.jpg

Internationell samverkan

Internationell politik kräver samarbeten i olika former och med olika aktörer för att nå bästa möjliga resultat. Sverige måste verka för ett gott samarbete med våra nordiska grannar. Däremot är det nordiska samarbetet inte en lösning på stora internationella utmaningar. 

EU är Sveriges starkaste plattform för att försvara liberal demokrati och främja en rättvis och frihetlig värld genom handel och teknologiskt utbyte.  De senaste åren har  öppenheten fått ge vika för misstänksamhet med gränskontroller runt om i EU och den fria inre marknaden har upphört att gälla. Det europeiska samarbetet ska

kännetecknas av solidaritet och öppenhet, och Sverige behöver inom EU driva på för att fler länder ska ta sitt ansvar för att bli mer öppna mot omvärlden.  EU ska inte vare ett “neutralt block” i en multipolär värld utan stå tydligt på demokratiernas sida, inklusive demokratier under utveckling.

FN är en organisation där världens länder tillsammans kan verka för en bätre värld. Målet med samarbetet måste vara att mänskliga rättigheter efterlevs och att FN snabbt ska kunna ingripa i de fall då stater eller andra aktörer begår övergrepp. Tyvärr uppfyller inte FN dessa mål. Trots FN:s brister vore alternativet – en frånvaro av en diplomatisk arena – sämre.

Vi vill därför:

 • att ett gott samarbete med de andra nordiska länderna genom förbättrad fri rörlighet över nordiska gränser och passfrihet, även under kristid

 • att fler samarbeten mellan länder, då dessa är viktiga för att möta gemensamma problem och den bästa garanten för att skydda människors fri- och rättigheter i andra länder

 • att EU ska vara en aktör som verkar för liberal demokrati internationellt, i opposition mot auktoritära regimers inflytande och i samarbete med andra liberala demokratier

alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash.jpg
CR2A9343.jpg

Vilma Björk

Försvar- och utrikespolitisk talesperson

Centerstudenter är fria tankars hem. Vi kämpar för ett stärkt försvar och beredskap i såväl fredstider som i tider av kris och krig. Där mer internationellt samarbete är vägen till en bättre värld, inte bara inom NATO och EU. 
bottom of page